NORD Tolk AS krever politiattest

NORD Tolk AS krever politiattest

Fra 1.september 2014 krever NORD Tolk AS hvert andre år en forenklet politiattest av tolkene sine.

Krav om politiattester for samarbeidspartnere hos NORD Tolk AS
NORD Tolk AS jobber mye med både politiet, barnevernet (ulike kommuner), advokater og domstoler i Norge. Som en del av selskapets interne kvalitetssikring, har NORD Tolk AS innført et ubetinget krav om at alle tolkene våre skal levere (dokumentere) personlige politiattester hver 2. år. Dette for å sikre at vi benytter tolker og translatører som ikke har noen anmerkninger på rullebladet sitt. Det er viktig for kundene våre, og for oss som tolkebyrå, slik at vi kan sikre oss at alle som blir satt på oppdrag på vegne av NORD Tolk AS (tolker og translatører) har en tilfredsstillende og god vandel. God vandel er en viktig forutsetning for å kunne løse krevende oppdrag for kundene. Det er også viktig mht. rettssikkerheten i samfunnet generelt. Vi er alle i denne bransjen avhengig av legitimitet og tillitt fra kundenes side, og dette krever igjen at NORD Tolk AS må ta den interne kvalitetssikringen av sine samarbeidsparter på største alvor. Som tolk og translatør hos NORD Tolk AS, som har politietaten og domstoler som hovedkunder, er konfidensialitet og troverdighet derfor helt avgjørende. Under oppdrag får man både kjennskap og kunnskap om mye som defineres som høysensitive opplysninger. NORD Tolk AS har en generell nulltolleranse i forhold til brudd på TAUSHETSPLIKTEN, og vi forventer derfor en etisk og moralsk høy standard, både internt hos NORD Tolk AS og ikke minst hos alle våre samarbeidspartnere (tolker og translatører).

Kravet vil i første omgang rette seg mot de tolker og translatører som jobber direkte mot politi- og domsmyndigheter. Men også tolker og translatører som jobber mot barnevernet og friomsorgen (fengselsvesenet) vil nå bli avkrevd en begrenset politiattest. Dette gir både kunden, tolekene og translatørene og ikke minst NORD Tolk AS trygghet for at alt foregår i trygge og kontrollerte rammer.

Nå får vi gjennom en politiattest sjeldent eller aldri en 100 % fullverdig kontroll av den enkeltes vandel. NORD Tolk AS oppfordrer derfor sine samarbeidspartnere (deg) til å være åpne / transparente i forhold til hendelser som kan påvirke arbeidsforholdet til NORD Tolk AS og andre tolkebyråer. Selv om den enkelte kan komme borti saker som blir registrert på rullebladet, så skal dette være relevant for å bety noe i forhold til det å jobbe som tolk. Det er nødvendigvis ikke slik at man blir ekskludert som tolk selv om man har fått en eller flere anmerkninger. Men da vil NORD Tolk AS sammen med den tolken/translatøren det gjelder få en anledning til å gjennomgå dette i fellesskap. Det viktigste er at vi som jobber hos NORD Tolk AS er kjent med slike forhold, og at vi får anledning til å handle ut i fra hver enkelt sak. Videre vil politiattesten kun omhandle saker som har relevans for tolkebransjen. Andre saker som måtte ligge på den enkelte sin vandel og som ikke berører tolkefaget, vil ikke fremkomme på disse politiattestene. Det er viktig for tolkene/translatørene våre at dere er kjent med dette faktum, og dere vet at det ikke er slik at NORD Tolk AS som tolkebyrå får all informasjon fra politiregisteret som ikke har relevans for oss.

Avgrenset politiattest
I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte typer lovbrudd som skal tas med. Som oftest vil en slik politiattest være avgrenset uttømmende, det vil si at bestemte typer lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.

Elektronisk søknad om politiattest
Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest .

Her følger informasjon om hvordan du gjør dette (fra politiets hjemmeside):

Logg inn

 • Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
 • Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 • Valg av formål
 • Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
 • Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten
 • Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
 • Fyll ut navn og personnummer (se vedlegg) – deretter lagrer du dokumentet på PC’en din
 • Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
 • Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
 • Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes) – Nord tolk AS sin fil er på under 1 MB!

Link for å sende inn elektronisk politiattest: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Hvordan går jeg frem?

NORD Tolk AS har laget en grei beskrivelse med bildeeksempel under:

 1. Fyll ut vedlegget som skal legges ved når du søker om politiattest på nettet.
 2. Lagre dette på egen PC
 3. Husk å sende utfylt skjema til: post@nordtolk.no (vi legger dette i arkivet ditt hos NORD Tolk AS)
 4. Gå inn på linken over (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ )
 5. Velg direkte: https://attest.politi.no/ eller klikk på linken til høyre hvor det står: «Relaterte sider» / «egen link»
 6. Du kommer da inn på innlogging og velger elektronisk ID (de fleste bruker MinID). Logg deg inn.

Når man skal FYLLE UT SØKNADEN -Se eksemplet vårt under:

soeknad-politiattest_245x300

NB: Husk imidlertid å fylle ut ditt eget navn og ditt personnummer på vedlagte skjema før du skanner og lagrer dette på egen PC!!

Fra september og videre ut over høsten vil nå tolkene og translatørene få egne mailer med instruksjoner på hvordan de enkelt søker om en begrenset politiattest. Skulle det være uklarheter eller spørsmål i forbindelse med dette – er det bare å ta kontakt med oss ( post@nordtolk.no )

Tolkeutvalg legger frem sin innstilling

Tolkeutvalg legger frem sin innstilling

Tolkebyråenes Bransjeforening (TBBF) har invitert Tolkebyråene i Norge til temamøte på Hotell Scandic Edderkoppen, St Olavs plass i Oslo den 9. oktober kl 10.00

Tolkeutvalget (Offentlig utvalg) som skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor, er nå klar med sin innstilling og sine anbefalinger. Tolkebyråenes Bransjeforening (TBBF) har derfor invitert Tolkebyråene i Norge til temamøte på Hotell Scandic Edderkoppen, St Olavs plass i Oslo den 9. oktober kl 10.00

Leder av Tolkeutvalget, Anne Kari Lande Hasle kommer, og skal presentere rapporten og utvalgets anbefalinger, samt svare på spørsmål.

Bakgrunn: Den 24. september legger Tolkeutvalget frem sin (NOU) innstilling. Regjeringen vil her få anbefalinger om hvordan tolkebransjen bør utvikle og organisere seg i årene som kommer. Vanlig rutine ved fremleggelse av slike offentlige utredninger, er at departementet gjennomfører en høringsrunde blant interessenter, før saken legges frem for beslutning/oppfølging i Regjering/Storting.

NORD Tolk AS vil være representert på møtet i Oslo den 9.oktober 2014.